Mitselwier

13 septimber - 21 septimber 2013

logo


De smokkelaars van de Skāns shadow

De smokkelaars van de Skāns

Stichting Iepenloftspul Mitselwier spilet takomme jier 13,14,20 en 21 septimber “de Smokkelaars fan `e Skâns” fan skriuwer dominy Hendrik Steen. Dominy Hendrik Steen skreaun under de skûlnamme Sibe fan Aangium en libbe fan 1895 (Anjum) oant 1953 (Haren)
Nei oanlieding fan it feit dat it takomme jier (2013) 200 jier lyn is dat ús lân fan de franske besetter befrijd waard (u.o troch Prins Willem Frederik van Oranje) en Nederlân wêr ûnôfhinklik waard hat Stichting Iepenloftspul Mitselwier een iepenloftspul skriuwe litten oer de ‘Smokkelaars’.
It stik is skreaun troch Simy Sevenster út Minnertsgea. De regy is yn handen fan Binne Reitsma mei help fan assistinte Martha de Jong.