27 juny 2018
Easterwierrum
Alice yn Wūnderlān
MEAR YNFORMAASJE

28 juny 2018
Bantegea
Weispield, dreame oer de Tsjūkemar
MEAR YNFORMAASJE

29 juny 2018
Masquerade Theater
Non-Aktief
MEAR YNFORMAASJE

29 juny 2018
Easterwierrum
Alice yn Wūnderlān
MEAR YNFORMAASJE

30 juny 2018
Masquerade Theater
Non-Aktief
MEAR YNFORMAASJE

30 juny 2018
Easterwierrum
Alice yn Wūnderlān
MEAR YNFORMAASJE

30 juny 2018
Bakkefean
OERLIBJE
MEAR YNFORMAASJE

1 july 2018
Masquerade Theater
Non-Aktief
MEAR YNFORMAASJE

1 july 2018
Bakkefean
OERLIBJE
MEAR YNFORMAASJE