Sûnt 2007 is der in priis foar de iepenloftspullen: De Gouden Gurbe.
De priis wurdt elts jier organisearre troch de Ljouwerter Krante

Hjirûnder fynst in oersjoch fan de winners fan de Gouden Gurbes oan no ta.

Der is no ek in facebookside foar de Gouden www.facebook.com/goudengurbe

WINNERS GOUDEN GURBE - 2023

Beste foarstelling: Pippi - Berneiepenloftspul

Beste haadrol: Skelte Anema - Jorwert

Beste byrol: Rienk Nicolai - Snakkerbuorren

Beste foarmjouwing: Pandarello 

Ekstra priis: Waling Dijkstra - Spannum

Publykspriis: Pippi - Berneiepenloftspul

De sjury bestiet út: Inez Timmer, Cilla Geurtsen, Jelmer Hankel

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2022

Beste foarstelling: Peer Gynt - Masquerade

Beste haadrol: Lucas van Dijk -Masquerade

Beste byrol: Mayte Veenstra - Jorwert

Beste foarmjouwing: Blauhús

Ekstra priis: De Trochknaller - Makkum

Publykspriis: BIS - Easterwierrum

De sjury bestiet út: Wim vervoort, Simone Montsma, Jojanneke Braam

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2021

Beste foarstelling: #Freonen?! - Jorwert

Beste haadrol: Skelte Anema - Jorwert

Beste byrol: Mayte Veenstra - Waar & Wyn

Beste foarmjouwing: Maïstiid - Ryptsjerk

Ekstra priis: Berneie Iepenloftspul - BISCORP9021

Publykspriis: LEK- Goëngahuizen

De sjury bestiet út: Brecht Wassenaar, Jelle Wesselius en Cilla Geurtsen

 

GOUDEN GURBE 2020 BINNE NET HOLDEN TROCH CORONA

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2019

Beste foarstelling: Oera Linda - Suwâld

Beste haadrol: Jitze Grijpstra - Dronryp

Beste byrol: Sytse Bijlsma - Suwâld

Beste foarmjouwing: Macbeth - BerneIepenlofstspul

Ekstra priis: Samenspel - Wit Jim Mem it wol

Publykspriis: Wit jim mem it wol - De Tynje

De sjury bestiet út: Gerard van der Veer, Immie Jonkman en Cilla Geurtsen

 

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2018

Beste foarstelling: De famylje Bellier - Jorwert

Beste haadrol: Doete Stenekes - Jorwert

Beste byrol: Herman Tichelaar - Grou

Beste foarmjouwing: Elts foar himsels - Burgum

Ekstra priis: Jong talint - Stern Kok

Publykspriis:  De famylje Bellier - Jorwert

De sjury bestiet út: Niekse Ketelkaar, Popke van der Zee en Cilla Geurtsen

 

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2017

Beste foarstelling: In see fan lân - Snakkerbuorren

Beste haadrol: Bauke Klaas Haanstra - Jorwert

Beste byrol: Hyltsje Smedes - Dronryp

Beste foarmjouwing: It kistke fan Sybrand Roorda - Spannum

Ekstra priis: Marius de Grosso

Publykspriis:  It bjusterbaarlike foarfal fan de hûn yn de nacht - Jorwert

De sjury bestiet út: Eline de Vries, Folkert Wesseling en Cilla Geurtsen

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2016

Beste foarstelling: Lang en Lokkich - Opsterland

Beste haadrol: Dennis Pijl - Wergea

Beste byrol: Piter Zwart - Snakkerbuorren

Beste foarmjouwing: Dwerskop - Burgum

Ekstra priis: Foar alle frywilligers

Publykspriis:  De Súvering - Wergea

De sjury bestiet út: Wiebe Pennewaard, Jannie van der Veen en Fokke Plantinga

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2015

Beste foarstelling: De Dame komt - Snakkerbuorren

Beste haadrol: Eline de Vries - Deinum

Beste byrol: Sybrecht Speerstra - Jorwert

Beste foarmjouwing: Augustus - Jorwert

Ekstra priis: Kattekwea - Marquerade

Publykspriis:  It Deiboek fan Anne Frank - Deinum

De sjuery bestie út: Wim Vervoort, Lourens vd Akker, Jelmar Hoekstra

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2014

Beste foarstelling: De Krintekakker - Burgum

Beste haadrol: Gerard van der Veer - Burgum

Beste byrol: Yteke van der Wal - Akkrum

Beste foarmjouwing: Bern de Baas - Easterwierrum

Ekstra priis: Wylde Grizen - Opsterlân

Publykspriis: Maraton - Jorwert

De sjuery bestie út: Hilly Harms, Gooitsen Eenling & Rozemarijn Strubbe

 

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2013

Beste foarstelling: Drie Gebroeders - Offenwier

Beste haadrol: Wybo Smids - Jorwert

Beste byrol: Frans Planke - Ljouwert

Beste foarmjouwing: Terpwert - Dronryp

Ekstra priis: Tjerk Kooistra - Jorwert

Publykspriis: De Kloklieder fan Nijdaam - Jorwert

De sjuery bestie út: Pieter de Groot, Froukje van Houten & Sander Klasbeek

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2012

Beste foarstelling: It Deiboek - Blauhús

Beste haadrol: Fokke Plantinga - Dronryp

Beste byrol: Thijs Meester - Ljouwert / Oane Swart - Jorwert

Beste foarmjouwing: Straverus - Bantegea

Ekstra priis: Jaap Groen - Burgum, De Hemrik, Easterwierrum

Publykspriis: De stim fan Lûdsjewierrum - Easterwierrum

De sjuery bestie út: Wim Vervoort, Marijke Geertsma & Maaike van der Geest

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2011

Beste foarstelling: Lang en Gelukkig - Ljouwert

Beste haadrol: Anne Jongsma - Jubbegea

Beste byrol: Roel Tichelaar - Ljouwert

Beste foarmjouwing: Simke - De Harkema

Ekstra priis: Bohemia - Jorwert

Publykspriis: Bloedbân - Burgum

De sjuery bestie út: Wim Vervoort, Rienst Gratama & Anne Zijlstra

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2010

Beste foarstelling: Hoe no Robin Hood - De Hemrik

Beste haadrol: Wiepkje Castelein - Jorwert

Beste byrol: Folkert Wesseling - De Hemrik

Beste foarmjouwing: Jesus Christ Superstar - De Tynje

Ekstra priis: Anneke Hogeveen - Easterwierrum

Publykspriis: It Feest - Jorwert

De sjuery bestie út: Wim Vervoort, Joop Wittermans & Rieneke de Haan

 

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2009

Beste foarstelling: Tuskentiid - Jorwert

Beste haadrol: Hieke van den Akker - Dronryp

Beste byrol: Douwe de Bildt - Jorwert

Beste foarmjouwing: Spegelspreuk - Easterwierrum

Ekstra priis: De Nacht fan de stroffelstiennen - Donkerbroek

Publykspriis: Us Jonges - Dronryp

De sjuery bestie út: Pieter de Groot, Barbara Hempen & Freark Smink

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2008

Beste foarstelling: Amadeus - Dronryp

Beste haadrol: Arjen van der Wouden - Dronryp

Beste byrol: Romke Gabe Draaijer - Jorwert

Beste foarmjouwing: Jou my Wjukken - Jorwert

Ekstra priis: Lok - Snakkerbuorren

Publykspriis: Jou my wjukken - Jorwert

De sjuery bestie út: Pieter de Groot, Nynke Heeg & Wiesje Jansma

 

WINNERS GOUDEN GURBE - 2007

Beste foarstelling: Net Normaal - Easterwierrum

Beste haadrol: Theo Smedes - Burgum

Beste byrol: Wybo Smids - Jorwert

Beste foarmjouwing: Swart mar leaflik - Brantgum

Ekstra priis: Herman Peenstra - Dronrijp

Publykspriis: Swart mar Leaflik - Brantgum

De sjuery bestie út: Pieter de Groot, Aly Bruinsma & Pieter Stellingwerf

 

 

Elts jier makket De LC in filmke fan de útrikking.

Filmke 2010

Filmke 2011

Filmke 2012

Filmke 2013

Filmke 2014

Filmke 2015

Filmkes 2016

Filmkes 2019