Iepenloftspullen.nl is in webside foar alle iepenloftspullen yn Fryslân en is eigendom fan de Iepenloftspulkommisje fan STAF

(STichting Amateurtoaniel Fryslân) 

Sjoch op  www.staf-fryslan.nl 

 

Foar fragen fan iepenloftspullen oer de webside kinne jo telâne by de webmaster Wybo Smids

ynfo@iepenloftspullen.nl

 

Foar fragen oer foarstellings en kaarten moatte jo by de iepenloftspullen wêze, klik op in affysje foar mear ynformaasje

 

Iepenloftspullen dy't meidwaan wolle oan dizze mienskiplike webside kinne harren oanmelde by STAF  

Dit kin fia dizze link

 

Fragen oan de Iepenloftspulkommisje kinne jo stjoere nei ynfo@staf-fryslan.nl

 

Hawwe jo in fraach oer repertoire, auteursrjochten of it Iepenloftspul yn it    algemien, nim dan kontakt op mei Keunstwurk|theater fia theater@keunstwurk.nl