Boalsert

25 maaie - 28 maaie 2016

logo


1e Oerkapte Iepenloftspul

1e Oerkapte Iepenloftspul "Romeo en Julia ... mar dan oars"

De Fryske Krite Boalsert pakt dit jier grutsk ut mei fiif foarstellingen yn de Broerestjerke. Op 25, 26, 27 en 28 maaie wurdt ut 1e Oerkapte Iepenloftspul opfiert. Op e jun beginne de foarstellingen om 19.45 oere. Op 'e snoentemiddie is er ek un forastelling om 14.00 oere.

Tagongskaarten binnen te krijen bij de Hema, Appelmarkt 15 te Boalsert en de priis is 12,50 Euro. Oan de saal binnen de kaarten 15,00 Euro.

De snoentejun is hielendal utferkocht, maar foar de oare dagen binnen der noch kaarten te krijen.


 

 

 

 

25 mei 2016
19.45 oere
 
26 mei 2016
19.45 oere
 
27 mei 2016
19.45 oere
 
28 mei 2016
14.00 oere
 
28 mei 2016
19.45 oere