Nijbeets

8 septimber - 11 septimber 2016

logo


Ruth - 'Fan grêf oant widze''

Ruth - 'Fan grêf oant widze''

Ruth – Fan grêf oant widze

 

Wat apart. In Iepenloft musical dy’t Ruth hjit maar wêr’t har skoanmem Naomi de echte haadpersoan is. It stik, dat fansels in bibels ferhaal is oer krisis, leafde en opnij begjinne, begjint mei trije rouwende froulju by it grêf mar eindiget glokkich mei in … poppe. Just. Mar dan spilet hope op bettere tiden ek in wichtige rol toch? Dat kloppet. En herkenne wy dat ek net yn ús eigen libben? Mar hokker rol spilet dat sulveren famyljebestek dat Dinges yn it begjin fan it ferhaal út it hûs fan syn omke stellet? 

 

Rezjy: Tineke Nicolai

Tekst: Erik Idema en Gerard van Midden

Muzyk: Gerard van Amstel

Fryske oersetting: Betty Schilstra (tekst) en Sikke Marinus (lietteksten)

 


 

 

 

 

8 september 2016
20.30 oere
 
9 september 2016
20.30 oere
 
10 september 2016
20.30 oere
 
11 september 2016
11.00 oere
Alternatieve data: zondagavond 11 september

Bestel kaarten