Masquerade Theater

7 july - 16 july 2017

logo


Tsjoensters fan Ie

Tsjoensters fan Ie

In ferrassend en fantasiefol mearke, geskikt foar jong en âld.

In bysûndere iepenloftfoarstelling, skreaun nei oanlieding fan de ynbring fan de spilers en harren sels betochte personaazjes.

 

Yn it lân fan Ie is in striid geande om de macht oer it lân. It liket of’t de kweade kant oan de winnende hân is. Mar hjir komt feroaring yn wannear’t der ynienen trije fremdelingen op besite komme. Harren ûnferwachte besyk stjoert alles yn it hûndert. Al hielendal wannear’t sy help krije fan de Grutte Gûchelder…

 

In ferhaal oer goed en kwead, wêrby bliken docht dat wannear’st dyn hert, harsens en goede moed brûkst, it altiid wer goed komt.

 

Plak: Foarwei 183, Kollumersweach

Efter: VS Techniek

Tún iepen om 19:30, los om 20:00 oere

Minwaar/sukses opsje: in matinee om 15:00 oere

Yntree: Bêrn €5,- / Folwoeksenen €7,50

Foarferkeap fanôf 10 juny by de Spar Kollumersweach

 

Omrop Fryslân trailer: http://omrop.fr/JqXd


 

 

 

 

7 juli 2017
20:00 oere
 
8 juli 2017
20:00 oere
 
9 juli 2017
15:00 oere
Minwaar/sukses opsje
14 juli 2017
20:00 oere
 
15 juli 2017
20:00 oere
 
16 juli 2017
15:00 oere
Minwaar/sukses opsje

Bestel kaarten