Burgum

8 maart - 24 maart 2018

logo


Elts Foar Himsels

Elts Foar Himsels

Nei it sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum opnij mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje. Yn (ferwaarme) en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. Elts foar himsels is in komeedzje oer ynklauwers en eigenbelang yn de lokale polityk. De heechste bestjoerders en amtners ûnder lieding fan de boargemaster binne flink fan slach as se hearre dat der in ûndersyk útfierd wurdt nei harren hanneljen. Dit bart troch in undercover ynspekteur. Der ûntstiet in soad alteraasje en ûnrest. Neat is wat it liket. Rêde se it mei elkoar of bliuwt it Elts foar himsels?


 

 

 

 

8 maart 2018
20.30 oere
 
9 maart 2018
20.30 oere
 
10 maart 2018
20.30 oere
 
15 maart 2018
20.30 oere
 
16 maart 2018
20.30 oere
 
17 maart 2018
20.30 oere
 
22 maart 2018
20.30 oere
 
23 maart 2018
20.30 oere
 
24 maart 2018
20.30 oere
 

Bestel kaarten