Jorwert

1 septimber - 29 septimber 2018

logo


De famylje Bellier

De famylje Bellier

 

Mei De famylje Bellier bringt Iepenloftspul Jorwert yn dit Kulturele Haadstêdjier in moderne klassiker op ‘e planken wêryn’t muzyk, humor, drama én fernijing in sintrale rol hawwe. Muzyk fan Ramses Shaffy & Liesbeth List nimt dy yn De famylje Bellier mei fan ôflevering nei ôflevering en soarget foar in Netflix-oranje-tried yn it iepenloftspul. Foar de gelegenheid binne nûmers út it repertoire fan Shaffy en List spesjaal en opnij arranzjearre. Yn De famylje Bellier spilet it koar dan ek in grutte rol: Yn elke ôflevering stiet ien fan de nûmers sintraal. 

Iepenloftspul De famylje Bellier fertelt oer famylje Bellier, it doarp dêr’t sy wenje en it koar dêr’t hast elk út it doarp by sit. Opboud as Netflix-seary komst yn sân ôfleverings yn ‘e kunde mei de famylje Bellier en harren doarpsgenoaten. 

Utsein âldste dochter Famke, is elkenien yn de famylje Bellier dôf. Op de pleats dêr’t sy buorkje en yn it doarp tsjinnet Famke dan ek as ferbining nei de bûtenwrâld ta. Hjirtroch is Famke in ûnmisbere skeakel yn it libben fan it gesin. Mar..., Famke dreamt derfan om út te brekken. Se dreamt derfan om fuort te gean en frij te wêzen.

As de âldste dochter by it doarpskoar giet, blykt se oer sa’n bûtengewoan moaie stim te beskikken dat de dirigint har oanriedt en doch dêr wat mei. Famke belânet yn in ûnmooglike spagaat: Kiest se foar harsels, of kiest se foar de famylje? Kiest se foar har stim, of lit se dy ferstomme?


 

 

 

 

1 september 2018
20.30 oere
Première
4 september 2018
20.30 oere
Rabolede aksje
7 september 2018
20.30 oere
 
8 september 2018
20.30 oere
 
11 september 2018
20.30 oere
 
14 september 2018
20.30 oere
 
15 september 2018
20.30 oere
 
20 september 2018
20.30 oere
Bedriuwsjûn
21 september 2018
20.30 oere
 
22 september 2018
20.30 oere
 
27 september 2018
20.30 oere
 
28 september 2018
20.30 oere
 
29 september 2018
20.30 oere
 

Bestel kaarten