Masquerade Theater

21 juny - 30 juny 2019

logo


production image shadow

NIENKE

NIENKE giet oer it libben fan Sjoukje Maria Diderika Troelstra-Bokma de Boer... Wa??? Sy is de skriuwster fan Afke's Tiental, miskien kinne jim har better as Nienke van Hichtum. Yn it stik sjoche jim twa libbens, dat fan Nienke en dat fan Afke mei har brn. It stik is spesjaal skreaun foar s teaterploech en is neffens s noch nea earder foar it fuotljocht brocht.


 

 

 

 

speeldata en locaties