Masquerade Theater

21 juny - 30 juny 2019

logo


NIENKE

NIENKE

NIENKE giet oer it libben fan Sjoukje Maria Diderika Troelstra-Bokma de Boer... Wa??? Sy is de skriuwster fan Afke's Tiental, miskien kinne jim har better as Nienke van Hichtum. Yn it stik sjoche jim twa libbens, dat fan Nienke en dat fan Afke mei har bêrn. It stik is spesjaal skreaun foar ús teaterploech en is neffens ús noch nea earder foar it fuotljocht brocht.


 

 

 

 

21 juni 2019
20:00 oere
 
22 juni 2019
20:00 oere
 
23 juni 2019
15:00 oere
GIET TROCH!!!
28 juni 2019
20:00 oere
 
29 juni 2019
20:00 oere
 
30 juni 2019
15:00 oere
Reserveopsje

Bestel kaarten