Sigerswald

26 juny - 28 juny 2019
Junglekoarts

Junglekoarts

Junglekoarts

It is mar ien kear yn ‘e fiif jier doarpsfeest yn Sigerswâld. Oare jierren stean we gewoan rêstich mei beide fuotten op ‘e grûn. Der sit dan ek net ien te wachtsjen op in iepenloftspul mei djippe lagen en drege ûnderwerpen.

Wolnee! As it hjir feest is, moat it gean oer minsken lyk as do en ik. Of yn elk gefal oer minsken sa’t wy dy mar al te goed kinne.

Nim no bygelyks famylje Van der Veer. De freondinnen fan Leonora fiere fakânsje yn eksoatyske oarden, dat sy kin net achterbliuwe fansels! Dêrom reizget de hiele famylje ôf nei Súd-Amearika.

Goed en wol te plak yn it sjarmante stêdsje -net fier fan harren lúkse fiif-stjerrenhotel- kriget Leonora spul mei de kolonel fan it leger fan de presidint. Dat rint sa út ‘e hân dat se flechtsje moatte foar de milysje en sa komme se yn de jungle telâne, wêryn’t se fansels hopeleas ferdwale….

Se dogge bot harren bêst om it paad werom te finen, mar al gau docht bliken dat dát net de grutste soarch yn it tige grutte en gefaarlike oerwâld is.