Jorwert

30 augustus - 28 septimber 2019

logo


Stjer yn it tsjuster

Stjer yn it tsjuster

Stjer yn it tsjuster is in tragysk-muzikale fertelling oer it libben fan Micha. Sy wurket dei
en nacht yn in fabryk om in eachoperaasje foar har soan bekostigje te kinnen, sadat er
net blyn wurde sil as er krekt sa âld is as sy. Micha sjocht fanwege dyselde erflike
eachoandwaning sels hast neat mear. Dat wjerhâldt har der lykwols net fan om
libbensgefaarlik wurk te dwaan oan de masines yn it fabryk. As se hast genôch jild
byelkoar sparre hat, wurdt se bestellen en it ûntmaskerjen fan de dief rint út op in
drama, mei grutte gefolgen foar Micha.
Om te oerlibjen, te ûntsnappen oan de stress of de dagen troch te kommen byldet Micha
har geregeld yn dat se sabeare op in poadium stiet. It fabryk is dan yn har holle dat
poadium, de lûden dêrfan de muzyk en de kollega’s de band en de dûnsers. Sy hoecht
mar in ritme te hearren en se fantasearret harsels nei in wrâld fan muzyk, sang en dûns.
Sadwaande kleuret se har hopeleaze bestean: mei muzikale ûntsnappinkjes út it
triennedal.

Ik bin in stjer yn it tsjuster
It wyt is ferflein
Of dochs noch net?
Wûnders komm’ faak oan de ein


 

 

 

 

30 augustus 2019
20.30 oere
Jorwerter jûn
31 augustus 2019
20.30 oere
Première
3 september 2019
20.00 oere
Regulier + Raboleden
6 september 2019
20.00 oere
Regulier
7 september 2019
20.00 oere
Regulier
10 september 2019
20.00 oere
Regulier + Raboleden
12 september 2019
20.00 oere
Regulier
13 september 2019
20.00 oere
Regulier
14 september 2019
20.00 oere
Regulier
19 september 2019
20.00 oere
Bedriuwsjûn
20 september 2019
20.00 oere
Regulier
21 september 2019
20.00 oere
Regulier
26 september 2019
20.00 oere
Regulier
27 september 2019
20.00 oere
Regulier
28 september 2019
20.00 oere
Regulier

Bestel kaarten