Opsterlân

6 septimber - 27 septimber 2019

logo


Animal Farm

Animal Farm

Se hawwe der genôch fan. De bisten fan Wassenaar’s buorkerij. Underdrukt, opsletten en te min iten. Allegearre foar it bettere plaatsje. Se komme yn opstân tsjin de fijân: de minske.  Under lieding fan de bargen wurdt de boer derút goaid en bouwe de bisten in bettere wrâld. Hoera!!!

Der wurdt libbe neffens de prinsipes fan it Animalisme. Dêr is elkenien gelyk. Mar sommige bisten binne mear gelyk as oaren…. Mar dat kin ek net oars.  Dat begrypt dochs elkienien, dy ‘t each hat foar it gruttere plaatsje…………

Animal Farm nimt de minsken mei nei in yntins krêftige wrâld fan George Orwell, dy ‘t mei grutte helderheid sjen lit hoe ‘t hebsucht en macht ferskuorrende gefolgen hawwe kinne. 

Iepenloftspul Opsterlân bringt yn septimber in bewurking, dy ‘t sjen lit dat Orwell’s ferhaal út 1945 hjoed de dei noch altiten aktueel is. In foarstelling mei spilers fan jong oant âld mei muzyk, live spile troch De Spijkerpakkenband  út Opsterlân, en in soad beweging/dûns.


 

 

 

 

6 september 2019
20.00 oere
 
7 september 2019
20.00 oere
Reservedata
11 september 2019
20.00 oere
 
13 september 2019
20.00 oere
 
14 september 2019
20.00 oere
 
15 september 2019
20.00 oere
Reservedata
18 september 2019
20.00 oere
 
21 september 2019
20.00 oere
 
24 september 2019
20.00 oere
Reservedata
25 september 2019
20.00 oere
 
26 september 2019
20.00 oere
 
27 september 2019
20.00 oere
 
28 september 2019
20.00 oere
Reservedata

Bestel kaarten