Mitselwier

9 septimber - 12 septimber 2020

logo


Riemck fan Ropta

Riemck fan Ropta

It plak wêr’t no, it ierpel bedriuw Ropta stiet, stie ienris in steatlike state wêr`t it geslacht Ropta wenne dy`t syn macht net allinne beheinde ta Mitselwier mar hast hiel Eastdongeradiel omfieme.Worp Ropta wie in fernaam ealman mei macht, oansjen en jild. It ferhaal geat net sasear om Worp mar mear om syn dochter Riemck, dy`t it oan doarde om tsjin har heit yn te gean en trou te bliuwen oan har hert en har gewisse en dyt dêr troch, in kear brocht yn it grouwélige skeel  dat al jierren broeide en ta útbarsting kaam tusken har heit en syn aartsfijân Sjûck Helbada.