Jorwert

3 septimber - 25 septimber 2021

logo


#freonen?!

#freonen?!

#freonen?! is in komeedzje oer de reüny fan in groep jonges

 

Se wienen altyd byelkoar: Ap, Frâns, Freek, Wybe en Willem.

Doe’t se jong wienen, hienen se in eigen romte makke yn it hok fan de âlders fan ien fan de maten; in plak dat se D'Allemansfreon neamden. En dêr sieten se altyd. No’t de manlju tsjin de fjirtich rinne, komme se der noch, mar no noch mar ien kear yn ’t jier. Alle jierren is dy reüny in feest fan werkenning en in opheljen fan anekdoates. It binne oer it generaal hiel gesellige jûntsjes.

Dochs wol dit jier, foar it earst nei koroana, de sfear mar net loskomme. Is dat omdat de froulju sûnt koart ek wolkom en der dus by binne? Of omdat ien fan de jonges ferstek gean lit? Of is it de moannefertsjustering dy't oansteande is en foar in krachtefjild soarget? Feit is dat elk dizze jûn benammen mei de mobyl dwaande is. Dêrom beslute se in spultsje te dwaan om te ‘toetsen’ oft se echt alles fan elkoar witte: de mobyltsjes komme iepen op tafel te lizzen. Alle berjochten dy’t ynkomme, wurde dield mei elkoar. Yn it earstoan liket it in hiel ûnskuldich spul, mar al gau docht bliken dat it in katastrofale draai jout oan de jûn.

Dy jûn en nacht wurdt dúdlik dat de manlju elkoar hielendal net sa goed kenne en elkenien mear geheimen hat as tocht. In net nei te kommen relasjoneel slachfjild is it gefolch. En dat liedt ta de fraach: is it somtiden ek better om net alles te witten?


 

 

 

 

2 september 2021
20.15 oere
Premjêre
3 september 2021
20.15 oere
 
4 september 2021
20.15 oere
 
7 september 2021
20.15 oere
Raboleden
8 september 2021
20.15 oere
Raboleden
10 september 2021
20.15 oere
 
11 september 2021
20.15 oere
 
14 september 2021
20.00 oere
Pv's
16 september 2021
20.00 oere
Bedriuwsjûn
17 september 2021
20.00 oere
 
18 september 2021
20.00 oere
 
21 september 2021
20.00 oere
 
22 september 2021
20.00 oere
 
24 september 2021
20.00 oere
 
25 september 2021
20.00 oere
 

Bestel kaarten