Easterwierrum

30 septimber - 4 oktober 2021

logo


BISCORPS 9021

BISCORPS 9021

FOARSTELLING

 

BIS Corp. 9021

It is 2021 en de wrâld leit der beroerd hinne: ûntefredenheid, lilkens, útsluting, nijs dat net nijs is, leagens, stikstof, plastik en pandemiën folje de loft oant in ferstikkend gehiel. Mar lokkich hat it Believe INterestrial Space Corporation in nije loft ûntdutsen, meí in planeet: Area 9021. En wat blykt, dêr is al libben! En wy binne dêr wolkom, híel wolkom sels!

Dat lit BIS Corp. 9021 harren net twa kear sizze en sy kinne in selekte groep de tagong jaan nei Area 9021 om op ‘e nij te begjinnen. En ast wolst bouwe sy dyn hûs gewoan nei, sa hast noch wol dat echte ‘thúsgefoel’. Fierder wurdt it in wrâld dêr’t wy goed dwaan sille en dêr’t wy leard hawwe fan alles wat der misgong is op Moeder Aarde. Keapje dyn unike ticket en stap oan board: op nei in nij begjin, op nei nij libben!