Ketlik-Mildaam

30 juny - 2 july 2022

logo


Blau Bloed

Blau Bloed

De baron fan Eisema hat jildpine en ferhiert syn boufalliche lânhûs mei personiel oan sakeman Wisse Regnerius foar in wiekein. De sakeman wol hjir 10.000 euro foar betelje. Hy jout in kostumearre feest foar syn sakerelaasjes en gruthannels. De baron hat gjin betrouen yn syn butler en om te sjen as hy betrouber is lit hy de brief dan ek op de tafel lizze. De butler sjocht syn kâns en docht de brief yn ‘e bûse. Hy tinkt die 10.000 euro sa maklik te ferstjinjen. Hy wurd al hurd ûntmaskere. Der komt in soad frjemd folk op it feest ôf. It wurd in mâl spul, mei musyk en sels in sirkusakt. Fleurigens alom. In klucht yn twa bedriuwen die je net misse wolle.


 

 

 

 

30 juni 2022
20.30 oere
 
1 juli 2022
20.30 oere
 
2 juli 2022
20.30 oere
 

Bestel kaarten