Burgum

3 maaie - 21 maaie 2022

logo


Schindlers List

Schindlers List

Iepenloftspul Burgum spilet ‘Schindlers List’. 77 jier nei it ein fan de Twadde Wrâldoarloch spilet it ferhaal fan Oskar Schindler, dy’t yn de oarloch 1100 Joaden rêden, him ôf by it âld molkfabryk fan Burgm. De regy en de toanielbewurking binne yn hannen fan Theo Smedes.