Op Nij Foriene

17 juny - 18 juny 2022

logo


Teaterprojekt Leafde

Teaterprojekt Leafde

Wer gijn winterstik dit jier, derom dit kear wat oars. Leafde is it tema fan it earste Iepenloft yn Oerterp. We spylje trije ienakters op trije poadia yn it park Bourrefinne yn Oerterp. It publyk giet yn groepkes bei de poadia del. 
Ynkoarten maar.

 

 

 


 

 

 

 

17 juni 2022
20:00 oere
 
18 juni 2022
20:00 oere