Jorwert

2 septimber - 1 oktober 2022

logo


De Jacht

De Jacht

Útslútkultuer op it plattelân
Wat bart der as je ûnrjochtlik beskuldige wurde fan misbrûk? Yn it ferhaal fan ‘De Jacht’ feroaret it libben fan Lex yn in nachtmerje as syn buorfamke in seksueel tinte opmerking oer him makket. Wat folget is in sosjaal drama wêrby’t fermoedens útrinne op in agressive útslútkultuer yn it doarp.

 

‘De Jacht’ is ynspirearre op de suksesfolle Deenske film ‘Jagten’ (2012) fan Thomas Vinterberg. Earder spile Iepenloftspul Jorwert in toanielbewurking fan Vinterberg: yn 2010 makke it stik ‘It feest’ (basearre op de film ‘Festen’) grutte yndruk op it publyk. Wêr’t it by ‘It feest’ om fersteurde famyljebannen gie, besiket Tjerk Kooistra mei ‘De Jacht’ de krêft fan in doarpsmienskip sjen te litten. De dynamyk fan in groep minsken út it doarp is sa sterk dat je as yndividu neat mear yn te bringen hawwe. 


Yn ‘De Jacht’ is de haadfiguer Lex sûnt in pear jier weromkaam nei syn bertedoarp en wurket dêr as skoalmaster. Sawol yn it doarp as op skoalle is elkenien mâl mei him. Hy is nei in turbulinte tiid einlings wer hielendal lokkich. Oant it momint fan de beskuldiging. Stomslein en fol machteleaze lilkens fernimt Lex hoe’t minsken fol ôfgriis nei him sjogge, oer him prate en geweld tsjin him brûke.
It iens sa hechte en freonlike doarp feroaret yn in net te temmen, fijannich meunsterlik bist, en it libben fan Lex yn in hel.

Dêr’t hy earst altyd te jeien gie mei syn bêste maten, wurdt der fan dat momint ôf jacht op hím makke. 


 

 

 

 

2 september 2022
20.30 oere
Jorwerter jûn
3 september 2022
20.30 oere
Premjêre
6 september 2022
20.30 oere
Raboleden
7 september 2022
20.30 oere
Raboleden
9 september 2022
20.30 oere
 
10 september 2022
20.30 oere
 
13 september 2022
20.30 oere
Pv's
15 september 2022
20.15 oere
Bedriuwsjûn
16 september 2022
20.30 oere
 
17 september 2022
20.30 oere
 
20 september 2022
20.30 oere
 
23 september 2022
20.30 oere
 
23 september 2022
20.30 oere
 
24 september 2022
20.30 oere
 
27 september 2022
20.30 oere
 
30 september 2022
20.30 oere
 
1 oktober 2022
20.30 oere
 

Bestel kaarten