Tjerkwerd

17 juny - 18 juny 2023

logo


De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter...

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter...

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter...
Wa syn skiednis net kin, sil ûnder strûpe?


Unyk lokaasje-teater by de Beabuorstermole yn Tsjerkwert. De poldermole dy’t al jierren ynsetten wurdt yn de striid tsjin it wetter en sûnt 1882 pronket op buorskip Beabuorren.

It ferhaal spilet him ôf yn de tiid fan mûnders-pear Wyberen en Hyke Koopmans. Buorjonge Jouke Hylkema sei eartiids -De Beabuorstermole- it plak dêr't alles him ôfspilet, wie in plak dêr't de wetten fan ienfâld en ôfsûndering hearsken. Teminsten, sa fielde dat oan.

Wybrigje hâld in sprekbeurt. It giet oer: Molens! De hjoeddeistige bern hawwe der net safolle mei. Molens binne bo-o-o-ring. As dochs net? We sjogge Caspar de Robles dy't de boeren foarhâld, it is dykje of hingje. It Wetterskip wat net sa heech opjout fan dizze poldermole.

Wat stiet ús te wachtsjen mei de feroarings fan it klimaat? Is de mole fan weardeleaze mearwearde, of hawwe we him yn de takomst bot nedich? Leare wy fan de skiednis, of tinke wy dat it ús net oerkomt?


 

 

 

 

17 juni 2023
20.00 oere
 
18 juni 2023
15.00 oere
 

Bestel kaarten