Bantegea

8 juny - 17 juny 2023

logo


De Sunderes

De Sunderes

De Sunderes.

Us iepenloftspul van 2023.

In komysk en magysk theaterstik op in bysundere lokaasje. It is in ferhaal oer fantasy, freonskip, fertwiveling en it weromfine van dysels.


 

 

 

 

8 juni 2023
20.30 oere
 
9 juni 2023
20.30 oere
 
10 juni 2023
20.30 oere
 
13 juni 2023
20.30 oere
 
16 juni 2023
20.30 oere
 
17 juni 2023
20.30 oere