Easterwierrum

20 juny - 29 juny 2024

logo


Lytse Pier en de flok fan it berneiepenloftmuseum

Lytse Pier en de flok fan it berneiepenloftmuseum

Lytse Pier nimt ús mei nei it berneiepenloftmuseum dêr't Fryske 
helden fan eartiids nachts ta libben komme en der út wolle om yn de 
wrâld fan no harren rol te spyljen. Dat wurdt hiel learsum, healwiis èn 
spannend. Grutte Pier, Eise Eisenga, Mata Hari, de mummies....en wa 
sille wy noch mear moetsje?

'Lytse Pier en de flok fan it berneiepenloftmuseum' is in 
berneiepenloftspul nei in bewurking fan de film 
'Night At the Museum'(2006), skreaun troch Peter Sijbenga


 

 

 

 

23 april 2024
16.00 oere
 
20 juni 2024
20.00 oere
Premjêre
22 juni 2024
20.00 oere
 
26 juni 2024
16.00 oere
 
28 juni 2024
20.00 oere
 
29 juni 2024
20.00 oere
 

Bestel kaarten