Snakkerbuorren

26 juny - 6 july 2024

logo


Andorra

Andorra

Nederlânske politisy dy’t elkoar foar fan alles útmeitsje, rassehaat dy’t rûnom de kop opstekt, soldaten yn Oekraïne, Gaza en Afrika dy’t elkoar by tûzenen ôfslachtsje. Net faak de ôfrûne desennia wie der sa safolle reden foar aktueel teater oer wêr’t minsklike foaroardielen yn it uterste gefal ta liede kinne as no. Snakkerbuorren spilet ‘Andorra’ fan Max Frisch út 1961. Haadpersoan yn it stik is skoalmasterssoan Andri. Hy is justjes oars as de oaren. As it buorlân berchdoarp Andorra beset, witte de doarpsbewenners wat fan har ferwachte wurdt. Serieus toaniel mei in licht absurdistyske ynslach.

 

 

 

 

 

26 juni 2024
20.30 oere
 
28 juni 2024
20.30 oere
 
29 juni 2024
20.30 oere
 
2 juli 2024
20.30 oere
 
4 juli 2024
20.30 oere
 
5 juli 2024
20.30 oere
 
6 juli 2024
20.30 oere
 

Bestel kaarten