Burgum

15 maaie - 18 maaie 2014

logo


De Krintekakker

De Krintekakker

Yn maaie 2014 bringt it Iepenloftspul Burgum in toanielbewurking, dy’t bassearre is op “L’Avare” fan Molière. Titel “De Krintekakker”.

Regy: Wouter Daane
Bewurking: Hans Brans
Fryske oersetting: Tineke Hoekstra

In tirannike, krinterige, egoïstyske, seksistyske keardel giet neat út ‘e wei om syn sin te krijen. Sels syn bern moatte it ûntjilde.
Hy is sa fereale op syn jild, dat alles der foar oan ‘e kant moat. Elkenien moat dwaan wat hy seit.
Personiel mei in 0-oeren kontrakt, hynders dy’t allinnich mar iten krije as se in koets lûke moatte ….

Syn bern komme yn opstân tsjin de plannen dy’t er mei harren hat. Mar hoe krijst dyn sin ast nea ree bist om te dielen?
Op in humoristyske en hilaryske wize wurde jo meisûgd yn in aktueel tema dêr’t hiel wat achterwei komt!

De Krintekakker wurd spyle op: 15, 17, 20, 22, 24 en 28 maaie 2014