Dronrijp

14 juny - 29 juny 2013

logo


Terpwert

Terpwert

Mei koarten sil de wrâld fergean! Mar wannear, wêr en foaral better sein yn dit stik: wêr net? It stik spilet him ôf yn Terpwert, in lyts doarpke yn Fryslân. Mei de komst fan twa toeristen feroaret der in protte yn Terpwert. De ynwenners fan it doarp sille as iennigen de ein fan de wrâld oerlibje. Wat docht dit mei de ynwenners ûnderling? En hoe wurde ramptoeristen op ôfstân hâlden. In stik mei humor en in serieuze ûndertoan......