Sigerswald

18 juny - 20 juny 2014
Fort Mustang

Fort Mustang

Fort Mustang leit middenyn it Yndianegebiet fan de Swartfuot-, Wytfuot-,Platfuot- en de Switfuotyndianen
De lêste fan de Switfuotyndianen,haadman Oef en syn dochter Oefke komme nei Fort Mustang om de kolonel om syn bemiddeling te freegjen.
En dan binne der noch de froulju fan W.I.M. dy stride foar de emansipaasje fan de frou.
Kolonel Mekkie, syn sineeske betsjinner Liem Po, ferkenner Old Babbels en luitenant Roberts ha it der mar drok mei.
De Yndianen wolle dat haadman Oef oan harren ùtlevere wurdt.
As kolonel Mekkie hjir neat fan witte wol grave se de striidbile op en dan binne de rapen goed gear.........
 
Fort Mustang is in western komeedzje fan Ton Fontaine
Yn it Frysk oerset troch Siep Jorna
Bewurking en rezjy: Elske Klooster
 
Kaartferkeap:
Der binne twa mooglikhede om kaarten foar Fort Mustang te bestellen:
- reservearje troch te mailen nei: fortmustang14@hotmail.com
- oan 'e kassa fan Arob Antennebouw, Foarwurk 39K yn Sigerswâld
bern o/m 15 jier 5,00 euro | folwoeksenen 7,50 euro
 
De kaartferkeap rint goed, dèrom is beslûten om in ekstra jûn te spyljen.
Neist woansdei 18 juni (nog inkele kaarten beskikber) en freed 20 juni (ûtferkocht) spylje we no ek op 
TONGERSDEI 19 juni!!!!!!