Ferwerderadiel

28 augustus - 6 septimber 2014

logo


Reis nei Wad?

Reis nei Wad?

Is Ferwerderadiel de meast stille, rêstiche gemeente fan Fryslân? Net yn de hite simmer fan 2014.
Dêr broeit wat, dêr brûst wat - dêr op it platte lân efter de seedyk. Fan Hallum, Burdaard en Blije fertrekke toerbussen fol Friezen dy't it net langer pikke! (Wat dan? Dat sjogge jo wol... ). Underweis wurdt min pleache troch dwylsinnige 'locals' en yn Ferwert rint alles gear yn in nuvere politike gearkomst. Tiid om nei ússels te sjen! Hoe wolle wy eins libje? Fia de grutte tsjerke giet it nei it 'bûtenlân', rjochting ... ja, wad eins? It innerlik? De romte yn ússels? De romte om ús hinne?
Reis nei Wad? is in teatrale en musikale reis troch it lânskip sa dat jo dy noch net earder meimakke hawwe.
 
Kaarten binne te bestellen fia de Harmonie, Ljouwert. Jo moatte in datum èn in opstapplak (Hallum, Burdaard of Blije) kieze. Fansels wurde jo der ek wer werombracht.
Reis nei Wad? Is een co-productie van Keunstwurk en amateurkunstverenigingen in Ferwerderadeel.