Brantgum

24 juny - 27 juny 2015

logo


De Ferskoppeling. Brantgum

De Ferskoppeling. Brantgum

It iepenloftspul “De Ferskoppeling” dat yn 2015 plak fine sil yn Brantgum, lit de taskôger it ferhaal sjen fan it libben fan Lindert in, beheinde, jonge man. Net allinne is syn beheining sichtber oan`e bûtenkant mar der is sprake fan in beheining yn meardere opsichten.

Sa nimt dit stik ús mei oer de fragen fan; gefoelens, leafde, skuld, wrok en heimnissen. Tema`s fan eartiids…mar hoe is dat hjoed de dei? Wa sil it sizze? De ferskoppeling, elk kin it wêze…miskien josels wol… as ik!

Atsje Lettinga