Masquerade Theater

1 july - 10 july 2016

logo


Yn Tiid Werom

Yn Tiid Werom

“Yn Tiid Werom” spilet him ôf yn de jieren ’20. It giet oer jazz sjongeres Rita Kooyenga-Deutekom. Har man, Mors Kooyenga, is dea, moarsdea. Rita hat mei komponist, Piebe Bakker, in earbetoan oan har man Mors skreaun. Hjirmei wol se har comeback meitsje mei har band “Rita en de Rakkers”. Der giet lykwols wat mis. Rita fielt har net goed. Gelokkich is dêr dokter Jemme Frisius dy ‘t earste help ferliene kin. Komt it goed mei Rita? Wurdt it riedsel oplost of falle der mear slachtoffers?

Kom yn it wykein fan 1,2, & 3 july (min waar/sukses opsje) of yn it wykein fan 8,9 &10 july (min waar/sukses opsje) 2016 nei Kollumersweach om te sjen hoe of dit ferhaal ôfrint.

In spannende, humoristyske detektive foar jong en âld, dy’t spile wurdt op in bysûndere lokaasje, dy’t passet by de sfeer fan dy tiid.

 

We hantearje in yntreepriis fan € 5,00 foar bern o/m 12 jier en € 7.50 foar folwoeksenen

 


 

 

 

 

1 juli 2016
20.30 oere
 
2 juli 2016
20.30 oere
 
3 juli 2016
15.00 oere
minwaar/sukses optje
8 juli 2016
20.30 oere
 
9 juli 2016
20.30 oere
 
10 juli 2016
15.00 oere
 

Bestel kaarten