production image shadow YN WAAR & WYN 13 maaie - 22 maaie production image shadow DE TYNJE 21 maaie - 3 juny production image shadow OPSTERLâN 25 maaie - 10 juny production image shadow BOALSERT 25 maaie - 28 maaie production image shadow WERGEA 15 juny - 25 juny production image shadow EASTERWIERRUM 16 juny - 25 juny production image shadow RYPTSJERK 29 juny - 10 july production image shadow MASQUERADE THEATER 1 july - 10 july production image shadow SURHUISTERVEEN 2 july - 9 july production image shadow SNAKKERBUORREN 7 july - 16 july production image shadow JORWERT 27 augustus - 24 septimber production image shadow BURGUM 1 septimber - 10 septimber production image shadow NIJBEETS 8 septimber - 11 septimber production image shadow MITSELWIER 8 septimber - 17 septimber